Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Κοινότητες: Η διαδικασία
Τη δυνατότητα να μεταφέρονται αρμοδιότητες στις Κοινότητες προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Η νομοθετική ρύθμιση αφορά τόσο αρμοδιότητες του Δημάρχου όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου, θέτει δε τη διαδικασία βάσει της οποίας μπορεί να υλοποιηθεί.


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.84 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.86 του Κλεισθένη (ν.4555/2018) και ισχύει, το Δημοτικό Συμβούλιο με Απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφίατου συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στους Προέδρους ή στα Συμβούλια των Κοινοτήτων.
Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της οικείας Κοινότητας.
Η Απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Όσον αφορά τη δημοσίευσή της, ο νόμος περιέχει δύο προβλέψεις, ορίζοντας ότι “δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα” και λίγο πιο κάτω πως “δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα του νομού”.

Υπογραμμίζεται ότι εκ του νόμου ΔΕΝ επιτρέπεται η μεταβίβαση των ακόλουθων αρμοδιοτήτωντου Δημοτικού Συμβουλίου:
α) η έκδοση κανονιστικών πράξεων,
β) η επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων,
γ) η σύναψη δανείων,
δ) η σύσταση και λειτουργία δημοτικών Ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών Νομικών Προσώπων, καθώς και η εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και
ε) οι Αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βάσει της παρ.1 του αρ.84 του ν.3852/2010 ως ισχύει, ο Δήμαρχος, με Απόφασή του, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους Προέδρους ή τα Συμβούλια Κοινοτήτων.
Η Απόφασή του δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Να σημειωθεί πως το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθμ.28/24.8.2018 Εγκύκλιο είχε διευκρινίσει ότι η μεταβίβαση αρμοδιότητας από το Δήμαρχο στους Προέδρους Κοινοτήτων κατά την παρ.1του αρ.84 « δεν αφορά σε υπογραφή Πιστοποιητικών Δημοτολογίου ούτε και Βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, επειδή τα εν λόγω δεν εκδίδονται από τις Δημοτικές Ενότητες ούτε από τις Κοινότητες, άλλα μόνο από την έδρα του Δήμου ».

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
Επισημαίνουμε, τέλος, ότι η αριθμ.88/21.8.2019 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, περιλαμβάνει την εξής ειδική αναφορά για το θέμα:
 « Αποφάσεις Προέδρου ή Συμβουλίου Κοινότητας που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.84 παρ. 1 και 2 του ν.3852/2010, ύστερα δηλαδή από μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του αρ.225 του ίδιου νόμου.
Οι ανωτέρω Αποφάσεις αποστέλλονται δια μέσου των Υπηρεσιών του Δήμου για έλεγχο νομιμότητας, συνοδευόμενες από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. »Πηγή.airetos.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου