Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λουτρακιου~Περαχωρας~Αγίων Θεοδωρων
      Θ Ε Μ Α  :    "Πρόσκληση   σε   τακτική συνεδρίαση ".

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την  11η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


  1.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη διαφόρων δαπανών.

2.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α.υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας τεχνικών έργων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων  (Κ.Α. 30-6233.003)
β.προμήθειας ασφαλτομίγματος  (Κ.Α. 30-6262.002)
γ.προμήθειας ειδών οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης (Κ.Α. 30-7135.008)
δ.προμήθειας πινακίδων επισήμανσης (Κ.Α. 30-7135.014).

3.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α.προμήθειας ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού (Κ.Α. 10-7135.001)
β.προμήθειας βιβλίων (Κ.Α. 10- 6611.001)
γ.προμήθειας κλιματιστικών για τα γραφεία του Δήμου (Κ.Α. 10- 7133.002)
δ.προμήθειας πλαστικών καθισμάτων για εκδηλώσεις  (Κ.Α. 15-7133.002)
ε.υπηρεσίας επισκευής – συντήρησης προκατασκευασμένων κολυμβητικών δεξαμενών Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Κ.Α. 15-6262.002).

4.Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α.συντήρησης αντλιοστασίων υπηρεσίας πρασίνου στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας  (Κ.Α. 35-6264.003)
β.μίσθωσης λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθ/τας στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας (Κ.Α. 20-6233.005).


5.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας" (αρ. μελ. 12/2017).

6.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων .

7.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά του από 30/6/2017 κατασχετηρίου εγγράφου κατά του Δήμου.

8.Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄αρίθ. 54/2017 απόφασης Πρωτοδικείου Κορίνθου.

9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Σκουνάκη Νικόλαου κατά Δήμου.

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής της ΄΄ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄  κατά Δήμου.

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγών Τριβυζαδάκη Εμμανουήλ  κατά Δήμου.

12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Παπαδοπούλου Άννας  κατά Δήμου.

13.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής της ΄΄ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΝΑΕΡΟΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Ο.Ε.΄΄ κατά Δήμου.

14.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Παπαβασιλείου Μάρκου  κατά Δήμου.

15.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί κλητηρίου θεσπίσματος Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου κατά υπαλλήλου του Δήμου.

16.Ορισμός μελών  Επιτροπής  Δημοπράτησης Έργων για το έτος 2017.

17.Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για κάλυψη δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ.. Απαλλαγή υπολόγου.


 
   ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος
ΔήμαρχοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου